Vilom Shabd In Hindi Opposite Words in Hindi

Vilom Shabd In Hindi Opposite Words in Hindi

Vilom Shabd In Hindi Opposite Words in Hindi | जानें Important विलोम शब्द

Vilom Shabd In Hindi

Opposite Words in hindi -: विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द (Vilom Shabd) कहलाते है। विलोम शब्दों को अंग्रेजी में Antonyms भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए उपसर्ग से बनने वाले Vilom Shabdh- आस्था-अनास्था, चल-अचल, ज्ञान-अज्ञान, मान-अपमान, शगुन-अपशगुन, लिंग परिवर्तन से बनने वाले Antonyms Words जैसे- गाय-बैल, राजा-रानी, भाई-बहन, लड़का-लड़का, जो शब्द उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं उनसे बनने वाले Opposite Words – लघुकाय-विशालकाय, राजतंत्र-गणतंत्र, एकतंत्र-बहुतंत्र और विपरीत जाति के शब्दों से बनने वाले विलोम शब्द – न्यूनतम-अधिकतम, गुलाम-आजाद, मीठा-कड़वा, आदि।

इस पेज पर आपको जितने भी (Vilom shabd in hindi) विलोम शब्द (Opposite word) विरुद्धार्थी शब्द (virudharthi shabd), देखने को मिलेंगे वो सारे बहुत ही Exam के लिए important हैं, और ये विलोम शब्द या आप कह सकते हो विपरीतार्थक शब्द बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए आप यदि आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो इन को ध्यान से पढ़िए।

अ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
अंतआदिअंकटककंटकित
अंतरंगबहिरंगअछतविछत
अंतद्वर्न्द्वबहिद्वर्न्द्वअछमसछम
अंतमुर्खीबहिमुर्खीअदृश्यदृश्य
अंदरबाहरअस्तित्वआस्तित्व
अंधकारप्रकाशअर्हताअनर्हता
अकर्मकसकर्मकअभिमुखप्रतिमुख
अकालसुकालअभिप्रेतअनभिप्रेत
अग्रपस्चअधिमूल्यनअवमूल्यन
अगलापिछलाअवरप्रवर
अच्छाबुराअवनतिउनति
अधमउत्तमअपर्णग्रहण
अध्यवसायअनध्यवसायअभिज्ञअनभिज्ञ
अधोमुखीउध्वर्मुखीअनागतविगत
अधोगामीउध्वगामीअधिकृतअनधिकृत
अतिअल्पअथाहछिछला
अथइतिअनाथसनाथ
अनुकूलप्रतिकूलअविचलविचल
अपर्णग्रहणअविस्मरणीयविस्मरणीय
अनिवार्यवैकल्पिकअनुरागविराग
अच्युतच्युतअग्रजअनुज
अस्तउदयअवनिअम्बर
अवनतउनतअस्त्रीकरणनिस्त्रीकरण
अनुलोमप्रतिलोम/विलोमअवलम्बनिरालम्ब
अमितपरिमितअघतअनुद्यत
अपकारउपकारअनुक्रियाप्रतिक्रिया
अस्थिरस्थिरअपशकुनशकुन
आरोहअवरोहअचलचल
अपचयउपचयअनायाससायास
अभिशापवरदानअध: पतनउत्थान
अपव्ययमितव्ययअतिथिआतिथेय
अनन्तअन्तअल्पायुदीर्घायु
अधूरापूराअस्तित्वअनस्तित्व
अल्पसंख्यकबहुसंख्यकअपनापराया
अल्पज्ञबहुज्ञअपेछाउपेछा
अशक्तसशक्तअत्यधिकस्वल्प
असीमससीमअनुरिक्तविरिक्त
अपराधनिरपराधअर्जनवर्जन
अभिसरणअपसरणअवकाशअनवकाश
अवाक्सवाकअछरछर
अग्निजलअमरमर्त्य
अहिंसाहिंसाअर्थअनर्थ
अर्वाचीनप्राचीनअगमसुगम
अल्पमतबहुमतअमृतविष
अपमानसम्मानअभ्यासअनभ्यास
अज्ञविज्ञअमावस्यपूर्णिमा
अलभ्यलभ्यअनुग्रहविग्रह
अच्छाबुराअन्वयअनन्वय
अधुनातनपुरातनअधिककम
अशनअनशनअक्रूरक्रूर
असम्भवसम्भवअतिवृष्टिअनावृष्टि
अभ्यस्तअनभ्यस्तअल्पप्रचुर
अनुमतअननुमतअमीरगरीब

आ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द Opposite Words in Hindi

शब्द विलोम शब्द विलोम 
आकाशपातालआकर्षणविकर्षण
आहारनिराहारआक्रमणप्रतिछण
आगतअनागतआस्तिकनास्तिक
आगामीविगतआत्मीयअनात्मीय
आचारअनाचारआत्मविस्वाशआत्मसंशय
आदरअनादर/निरादरआलोकतिमिर
आतुरअनातुरआवश्यकअनावश्यक
आश्रितअनाश्रितआरोहीअवरोही
आध्यात्मिकभौतिकआयव्यय
आविर्भावतिरोभावआयातनिर्यात
आदतअनादतआत्यंतिकपरिमित
उत्साहनिरुत्साहआशंकाविस्वास
आरोहणअवरोहणआघातअनाघात
आग्रहदुराग्रहआहनविसर्जन
आधारनिराधारआकीर्णविकीर्ण
आगपानीआकस्मिकसामयिक
आशानिराशाआमिषनिरामिष
आशावादीनिराशावादीआनन्दमयविसादपूर्ण
आशीषअभिशापआभ्यन्तरबाहा
आगमनप्रस्थानआर्षअनार्ष
आकुंचनप्रसारणआराध्यदुरध्या
आसक्तअनासक्तआवर्तकअनावर्तक/विवर्तक
आहातअनाहतआद्यअन्त्य
आस्थाअनास्थाआरम्भअन्त
आरूढ़अनारूढ़आहूतअनाहूत
आजादीगुलामीआमंत्रितअनामंत्रित
आदिअन्तआहार्यअनाहार्य
आवृतअनावृतआडम्बरसादगी
आश्चर्यअनाश्चर्यआर्यअनार्य
आर्द्रशुष्कआज्ञाअवज्ञा
आरम्भअंतआदानप्रदान
आकलनविकलनआदर्शयथार्थ
आदरणीयनिरादरणीयआस्तिकनास्तिक

इ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द Opposite Words in Hindi

शब्द विलोम शब्द विलोम
इच्छुकअनिच्छुकइज्जतबेइज्जत
इष्टअनिष्टइधरउधर
इच्छाअनिच्छाइहलोकपरलोक
इतिअथइतिश्रीश्री गणेश

ई शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द Opposite Words in Hindi

शब्द विलोमशब्द विलोम
ईहाअनीहाईशअनीश
ईश्वरअनीश्वरईप्सितअनिप्सित
ईमानदारबेइमानईडानिन्दा

उ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द Opposite Words in Hindi

शब्द विलोम शब्द विलोम 
उत्तमअधमउच्चनिम्न
उदयअस्तउपयुक्तअनुपयुक्त
उपमानव्यतिरेकउपादेयअनुपादेय
उत्तरदछिणउल्लासविशाद
उत्थानपतनउन्मुखविमुख
उद्घाटनसमापनउज्जवलधूमिल
उत्पतिविनाशउचितअनुचित
उन्नयनपलायनउस्तादचेला
उर्वराबजरउत्कृटनित्कृट
उचितअनुचितउत्तीर्णअनुतीर्ण
उक्तअनुक्तउन्मतअनुंमत
उत्तीर्णअनुतीर्णउदभवअवसान
उदगमविलयउदान्तअनुदान्त
उद्धतविनतउच्छिष्टअनुच्छिष्ट
उषासंध्याउदितअस्त
उदारअनुदारउद्वेगनिरुद्वेग
उष्णशीतलउत्तेजनप्रशमन
उपमेयअनुपमेयउपसर्गप्रत्यय
उत्कर्षअपकर्षउपस्थितअनुपस्थित
उन्मूलनरोपणउल्लघनअनुल्लघन
उधारनकदउपार्जितअनुपार्जित
उग्रसौम्यउदग्रअनुदग्र
उदयाचलअस्ताचलउन्नतअवनत
उपयोगअनुप्रयोगउन्मीलननिमिलान

ऊ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द Opposite Words in Hindi

शब्द विलोम शब्द विलोम 
ऊष्माशीतलताऊँचनीच
ऊर्ध्वअधोऊधमविनय

ऋ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
ऋजुवक्रऋणधन
ऋतअनृतऋद्धिविपन

ए, ऐ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
एकत्रविकीर्णएकाधिकारसर्वाधिकार
एकअनेकएकेश्वरवादबहुदेववाद
एड़ीचोटीएकार्थकअनेकार्थक
एकाग्रचंचलएकाग्रचितअन्यमनस्क
एकताअनेकताएषणाअनेषणा
एकांगीअनेकांगीएकलसमूह
एकपछियबहुपछियएकमुखीबहुमुखी
ऐहिकपारलौकिकऐन्द्रीइंद्र
ऐतिहासिकअनैतिहासिकऐच्छिकअनैच्छिक
ऐक्यअनैक्यऐश्वर्यअनेश्वर्य

ओ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
ओजस्वीनिस्तेजओछागंभीर
ओतप्रोतविहीनओहवाह

औ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
औरतमर्दऔरसदन्तक
औपचारिकअनौपचारिकऔषधिअनौषधि
औचित्यअनौचित्यऔदार्यअनोदार्य

क और ख से शुरू होने वाले विलोम शब्द

कलआज
कपटनिष्कपट
कनीयवरीय
कंजूसदानी
कड़ामुलायम
कुपुत्रीसुपुत्री
क्रमव्यक्तिक्रम
कन्यावर
कार्यअकार्य
कृषस्थूल
कथ्यअकथ्य
कुसुमवज्र
कंटकपुष्प
कनिष्ठज्येष्ठ
करुणनिष्ठुर
कपूतसपूत
क्रूरअक्रूर
क्रयविक्रय
कर्मण्यअकर्मण्य
कुटिलसरल
कमीनाभला
केंद्रितविकेन्द्रित
कालागोरा
कोपकृपा
कटुमधुर
कठिनसरल
कुकृतिसुकृत्य
क्रियाप्रतिक्रिया
कर्कशसुशील
कलुषनिष्कलुष
कसूरवारबेकसूर
क्रुद्धशान्त
कायरनिडर
कर्मठअकर्ममण्य
कठोरकोमल
कर्मनिष्कर्म
कुख्यातविख्यात
कदाचारसदाचार
कृतज्ञकृतघ्न
कड़वामीठा
कलकलशांत
कमज्यादा, अधिक
कलंकनिष्कलंक
कीर्तिअपकीर्ति
क्रोधक्षमा
क्रेताविक्रेता
कटुतामधुरता
कुरूपसुरूप
कुरूपसुरूप, सुंदर
कमजोरताकतवर, बलवान
कीर्तिअपकीर्ति
कृपणदाता
कृत्रिमप्रकृत
कंठस्थविस्मरण
किनाराबीच
कर्मण्यअकर्मण्य
कंपनस्थिर
कबूलनानकारना
कपटीनिष्कपट
कडवामीठा
कर्जदारमहाजन
कच्चापक्का
कुमार्गसुमार्ग
कामआराम
काबिलनाकाबिल
खुशीगम
खरीदबिक्री
खीझनारीझना
ख्यातकुख्यात
खंडनमंडन
खराखोटा
खाद्यअखाद्य
खगोलभूगोल
खिलनामुरझाना
खलसज्जन
खुलाबन्द
खुशबूबदबू
खुशकिस्मतबदकिस्मत

ग शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
गणत्रंतराजतंत्रगहनविरल
गुप्तप्रकटगंभीरअगंभीर
गर्मठंडागगनपृथ्वी
गहराछिछलाग्रहणत्याग
गतिअवरोधगुनहगारबेगुनाह
गद्यपघगम्यअगम्य
गृहीत्यागीगिलासूखा
गृहीतत्यक्तग्राम्यनागर
ग्रामनगरग्रस्तमुक्त
गोरीसाँवलीग्रथितविकीर्ण
गाढ़ापतलागुरुलघु
गौरवलाघवगुणदोष
गृहस्तसन्यासीगुरुत्वलघुत्व
गरलसुधागूढ़प्रकट
गरिमालघिमागीतअगीत
गतआगतगेयअगेय
गौरछणगोभछणगोचरअगोचर

घ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
घरबाहरघृणाप्रेम
घटनाबढ़नाघाटालाभ
घटानाबढ़ानाघनाविरल
घटकसमुदायघनाछीतरा
घातप्रतिघातघटितअघटित
घोषितअघोषितघरेलुबाहरी

च शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
चरअचरचंडशांत
चतुरमूढ़चेतनअचेतन
चढ़ावउतारचिकनाखुरदरा
चलअचलचाहाअनचाहा
चर्चितअचर्चितचेनबेचैन
चाटुकारस्वाभिमानीचिन्तितनिश्चिंत
चारुअचारूचिरायुअल्पायु
चित्रविचित्रचिरतननस्वर
चिरअचिरचिरस्थयीअल्पस्थायी
चोरसाधुचपलस्थिर
चचूअयशस्वीचेष्टानिश्चेष्टा

छ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
छलनिश्छलछूतअछूत
छलीनिशछलीछोटाबड़ा
छादनप्रकाशनछोराछोरी
छायाआतपछुटकाराबन्धन
छात्रछात्राछॉहधुप
छिनसलग्नछरहराथुलथुल

ज शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
जड़चेतनजातिविजाति
जटिलसरलजाड़ागर्मी
जन्ममृत्युजीवनमरण
जंगमस्थावरजागरणशयन
जयपराजयजागनासोना
जातिविजातिज्येष्ठकनिष्ठ
जागृतसुषुप्तज्वारभाटा
जीतहारज्योतितम
जड़ताचेतनताजेयअजेय
जलथल/स्थल/निर्जलजीर्णअजीर्ण
जवानीबुढ़ापाजातीयविजातीय
जर्जतअछतजालिमरहमदिल
जननीजनकजालीअसली
जोड़घटावजागरअनवधानता

झ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
झगड़ाशांतिझूठसच
झंकृतनिस्तब्धझोपड़ीमहल
झंझातूफानीझकझकागटधुंधला

ट शब्द” से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
टलअटलटीकाभाष्य
टकसालीसामान्यटूटनाजुड़ना

ठ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
ठहरनाजानाठीकगलत
ठंडागर्मठोसतरल
ठाठसादगीठौरकुठौर

ड शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
डरनिडरडालपती
डालसदभावडिम्भनिराडंबर

ढ़ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
ढंगकुढंग/बेढंगढाढ़सत्रास/निरुत्साह
ढरनारुकनाढ़ालतलवार
ढालूसमतलढीलविनम्र

त शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
तरलठोसतप्तशीतल
तरुणवृद्धतृषातृप्ति
तटमझधारताजाबासी
तलअतलतीक्ष्णकुंठित
तन्द्राजागरणतीव्रमंद
तृष्णावितृष्णातुलनीयअतुलनीय
तर्कपूर्णकुतर्कपूर्णतुच्छमहान
तृप्तअतृप्ततेजधीमा
त्यक्तगृहीततेजस्वीनिस्तेज
तामसिकसात्विकतुकान्तअतुकान्त
तितिक्षाअसहिष्णुतात्वरिमंथर

थ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
थकावटस्फूर्तिथोकफुटकर/खुदरा
थोड़ाबहुतथिरगतिवान

द शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
दयालुनिर्दयीदुराचारीसदाचारी
दृश्यअदृश्यदुर्गतिसुगति
दृढ़अदृढ़दुश्करसुकर
दक्षिणउत्तरद्वैतअद्वैत
दरिंद्रसम्पन्नदुर्लभसुलभ
दानीकृपणद्वेषसदभावना
दिवारात्रिदेशभक्तदेशद्रोही
दीर्घायुअल्पायुदुष्प्रभावसुप्राय
दुर्बलसबलदाखिलख़ारिज
देनदारलेनदारदीर्घहस्व
दण्डपुरुस्कारदुराचारसदाचार
दैत्यदेवदेहविदेह
दातासुमदेवदानव
द्वंद्वनिद्वंद्वदेयअदेय
दुर्जनसज्जनदेनलेन
दुष्टभलादेरजल्दी
दूषितस्वच्छदक्षअदक्ष
दिव्यअदिव्यदक्षिणवाम
दासस्वामीदुःशीलसुशील

ध शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोमशब्द विलोम
धरागगनध्रुवअस्थिर
धवलश्यामधैर्यअधैर्य
धनीनिर्धनधनात्मकऋणात्मक
धर्मअधर्मधीरअधीर
ध्वंसनिर्माणधृष्टविनीत या विनम्र

न शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोमशब्द विलोम
नकदउधारन्यायअन्याय
नश्वरअनश्वरन्यूनअधिक
नखसिखनागरिकग्रामीण
नवीनप्राचीननरनारी
नयापुरानानिर्गुणसगुण
निषिद्धविहितनिराशाआशा
निस्चलचंचलनिरोगीरोगी
निकटदूरनिःशुल्कसशुल्क
निरर्थकसार्थकनिर्दोषसदोष
निष्कामसकामनूतनपुरातन
निर्मलमलिननिर्माणविनाश
नतउन्नतनिडरकायर
निरक्षणसाक्षरनिर्धनताधनाढयता
निरामिषसामिषनिन्दास्तुति
नियमितअनियमितनिश्चितअनिश्चित
नियंत्रितअनियंत्रितनित्यअनित्य
निर्भीकभयभीतनिर्दयसदय
निर्लज्जसलज्जनिरुजतारुग्णता
निष्ठाअनिष्ठानेकीबदी
न्यायीअन्यायीनैतिकअनैतिक

प शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोमशब्द विलोम
पण्डितमुर्खपंरुषकोमल
परिचितअपरिचितपरतंत्रस्वतंत्र
प्रकटगुप्तपरिश्रमविश्राम
परमार्थस्वार्थपराअपरा
पक्षपातीनिष्पक्षपेयअपेय
पसंदनापसंदपूराअधूरा
प्रसारणसंकुचनपैनाभोथरा
प्रफुल्लम्लानपूर्णवर्तीपरवर्ती
प्रगतिप्रतिगमनपरिहार्यअपरिहार्य
पक्काकच्चापटुअपटु
परोक्षप्रत्यक्षपतनउत्थान
प्रोत्साहितहतोत्साहितपरिष्कृतअपरिष्कृत
प्रधानगौणपार्थिवअपार्थिव
प्रसंसानिन्दापाकनापाक
प्रत्ययअप्रत्ययपापपुण्य
प्रभुभृत्यप्रगल्भअप्रगल्भ
पवित्रअपवित्रप्रतिष्ठाअप्रतिष्ठा
पुरोगामीपश्चगामीप्रायःअप्रायः
परिमितअपरिमितप्रीतिद्वेष
परिणतअपरिणतप्रौढ़अप्रौढ़
पूर्णअपूर्णप्रतिपन्नअप्रतिपन्न
पाच्यअपाच्यप्राकृतिकअप्राकृतिक
पठितअपठितपक्षविपक्ष
परिग्रहीअपरिग्रहीपात्रकुपात्र

फ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्दविलोमशब्दविलोम
फलअफलफूलकाँटा
फाटकहाटकफुल्लम्लान
फैलनासिकुड़नाफिरनास्थिर

ब शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्दविलोम
बलवानबलहीनबंधनमोक्ष
बलिष्ठदुर्बलवृहतलघु
बचपनयौवनबहिष्कारस्वीकार
बड़ाछोटाबहिरंगअंतरंग
बहुतथोड़ाबंध्यास्वीकार
बढ़ियाघटियाबोध्यअबोध्य
बर्बरसभ्यबेडौलसुडौल
बहुतायतकमीबिम्बप्रतिबिम्ब
बेमेलसंगतबुढ़ापाजवानी
बाधितअबाधितबुद्धिमानमुर्ख
बंधुत्वशत्रुत्वबुराईभलाई

भ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्दविलोम
भगवानभगवतीभोलाचालाक
भयसाहसभीषणसौम्य
भव्यअभव्यभन्नअभन्न
भद्रअभद्रभंगूरअभगुर
भक्ष्यअभक्ष्यभोग्यअभोग्य
भंजकयोजकभक्तअभक्त
भारीहल्काभलाईबुराई
भाग्यदुर्भाग्यभिन्नअभिन्न
भावअभावभुतभविष्य
भयभीतनिर्भयभूगोलखगोल
भ्रान्तनिभ्रान्तभोगीयोगी
भूषणदूषणभोज्यअभोज्य

म शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
महात्मादुरात्मामनुजदनुज
मन्दत्वरितमोलिखलिखित
मधुतिक्तमीतअपरिमित
ममतानिर्ममतामुसीबतआराम
मानवदांवमुखपृष्ठ
मानवीयअमानवीयमार्जितअमार्जित
मानवतादानवतामूढ़ज्ञानी
मालिकनौकरमिलनविरह
महीनमोटामृदुलकठोर
मतविमतमिथ्यासत्य
मसृणरुक्षमैत्रीअमैत्री
मेहमानमेजवानमिश्रितअमिश्रित
मितव्ययिताअमितव्ययितामूर्तअमूर्त
मीठाकड़वामित्रशत्रु
मुदितखिन्नमूलनिर्मूल
मूकवाचालमूल्यवानमूल्यहीन
महायोगीमहाभोगीमौनमुखर

य शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
यशअपयशयोग्यताअयोग्यता
यथार्थकल्पनायौवनबुढ़ापा
यादभूलयोग्यअयोग्य
युद्धशांतियोगभोग
योगीभोगीयाचकअयाचक

र शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
रतविरतरुधिबंद्वरूढ़िमुक्त
रक्षकभक्षकरुक्षमृदु
रचनाध्वंसरौद्रअरौद्र
रागविरागरदद्बहाल
राजारंगखालीभरा
राक्षसदेवतारुदनहास्य
रहमदिलबेरहमरोगीनिरोगी
राजतंत्रजनतंत्रराहतप्रकोप
रागीविरागीरिक्तसिक्त
रातदिनरूपकुरूप

ल शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
लक्ष्यअलक्ष्यलौकिकपारलौकिक
लघुदीर्घ/गुरुलौहअलौह
लचीलाकठोरलाघवगौरव
लम्बाईचौड़ाईलुप्तव्यक्त/प्रकट
लाभहानिलोहितअलोहित
लिप्तनिर्लिप्तलापरवाहसावधान
लिखितमौखिकलुभावनाघिनौना
लेनदेनलक्षितअलक्षित

व शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
वर्तमानभुतविश्लेषणशंश्लेषण
व्यस्तअव्यस्तव्याससमास
व्यक्तिगतसार्वभौमवनस्थलमरुस्थल
वादप्रतिवादविरतनिरत
विकारीअविकारीविशालकायक्षीणकाय
विजयपराजयविदग्धअविदग्ध
विकासहास्विचारितअविचारित
विराट/विशालक्षुद्रविबुधअविबुध
विशेषसाधारण/सामान्यविकृतअविकृत
विनतउददण्डवशंतपतझड़
विभवपराभवविकलअविकल
वरवधूविघमानअविघमान
विधवासधवा/सुगहिनवर्ण्यअवर्ण्य
विपन्नसम्पन्नविभक्तअविभक्त
विदाईस्वागतविहितअविहित
व्यष्टिसमष्टिवैदिकअवैदिक
विचलितअविचलितविश्वसनीयअविश्वसनीय
विज्ञअविज्ञविलम्बअविलम्ब
विपदसपदविनीतधृष्ट
विरलसुलभविश्तारणसंक्षेपण
व्याप्तअव्याप्तविश्वाशअविश्वाश
व्यग्रअव्यग्रविस्मरणस्मरण
वैमनस्यसौमनस्यविषादहर्ष
विश्वस्तअविश्वस्तविशिष्टसामान्य
विस्तीर्णअविस्तीर्णवीरकायर
व्यवहृतअव्यवहृतविहितनिषेध

श शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
शुकुनअपशुकुनशयनजागरण
शब्दनिःशब्दशांतिअशान्ति
शक्तिक्षीणताशासकशासित
शरणअशरणशालीनधृष्ट
शत्रुतामित्रताशिखनख
शस्त्रअस्त्रशोषकपोषक
शिष्टअशिष्टशोभनीयअशोभनीय
शिक्षितअशिक्षितशाश्वतक्षणिक
शिक्षाअशिक्षाशोभनीयअशोभनीय
शीर्ष/सिखर  तलतलश्लीलअश्लील
शिष्यगुरुशर्मदारबेशर्म
शीतलउष्णशुष्कआर्द्र

स शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द (Vilom Shabd In Hindi)

शब्द विलोम शब्द विलोम 
सभ्यअसभ्यस्वामीसेवक
सम्पन्नविपन्नस्वार्थीपरार्थी
सत्कारतिरस्कारस्पष्टअस्पष्ट
सबलदुर्लबसंकल्पविकल्प
समावेशअनावेशस्वजातिविजाति
सनाथअनाथस्वीकृतिअस्वीकृति
सनातनीप्रगतिवादीसामयिकअसामयिक
ससीमअसीमसामिषनिरामिष
सदाचारदुराचारसाहसभय
सरलकठिनसात्विकतामसिक
सवर्णअसवर्णसाक्षरनिरक्षर
समूलनिर्मूलसाहचर्यपृथक्करण
सत्यझुट/असत्यसन्निविष्टननिस्तारन
स्थिरचंचलसातत्यअसातत्य
सितअसितसहयोगीप्रतियोगी
संगतअसंगतस्वदेशविदेश
संपनविपदसज्जनदुर्जन
संकोचनिःसंकोचसत्कर्मदुष्कर्म

ह शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

हर्षविषादहमदर्दबेदर्द
हमारातुम्हाराहतअहत
हँसनारोनाहिंसाअहिंसा
हस्वदीर्घहासरुदन
हितअहितह्रासवृद्धि
हेयग्राह्राहारजीत

क्ष शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
क्षरअक्षरक्षतिलाभ
क्षमादण्डक्षुद्रमहत
क्षणितशास्वतक्षुब्दशान्त

त्र शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
त्रिकोणषट्कोणत्रिकुटीभृकुटी

ज्ञ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
ज्ञानअज्ञानज्ञानीमूढ़/मुर्ख
ज्ञेयअज्ञेयज्ञातअज्ञात

श्र शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम 
श्रापआशीर्वादश्रोतावक्ता
श्रद्धाअश्रद्धाश्रवणदर्शन
श्रीमानश्रीमतीश्रांतप्रसन्न

Home Page – Click Here

इस पोस्ट में हमने आपको बताया कि विलोम शब्द (Opposite Words Hindi) क्या होते हैं? विलोम शब्दों के नियम क्या हैं? साथ ही इसमें आपको 1000 से भी ज्यादा Vilom Shabd Example दिए गए हैं

Opposite Words in Hindi, Vilom Shabd In Hindi, class 7 vilom shabd in hindi, class 4 vilom shabd in hindi, vilom shabd in hindi for class 3, vilom shabd in hindi for class 1, class 5 vilom shabd in hindi, vilom shabd in hindi for class 4, vilom shabd in hindi for class 5, 20 vilom shabd in hindi, meaning of vilom shabd in hindi, what is vilom shabd in hindi, vilom shabd in hindi for class 7th, hindi vilom shabd, sundar ka vilom shabd, jivan ka vilom shabd, upkar ka vilom shabd, vilom shabd hindi mein, vilom shabd kise kahate hain, prem ka vilom shabd, aakash ka vilom shabd

Join Our Telegram  Click Here

Leave a Comment